مدیران گروه

 • مجید راهب
  سمت: رئیس هیئت مدیره
  نام و نام خانوادگی: مجید راهب
  اطلاعات تماس: 02188674081
  پست الکترونیک:
  info@irangolab.ir
 • مهیندخت مدنی
  سمت: نائب رئیس هیئت مدیره
  نام و نام خانوادگی: مهیندخت مدنی
  اطلاعات تماس: 02188674081
  پست الکترونیک:
  info@irangolab.ir
 • محمد رضا راهب
  سمت: عضو هیئت مدیره
  نام و نام خانوادگی: محمد رضا راهب
  اطلاعات تماس: 02188674081
  پست الکترونیک:
  info@irangolab.ir
 • الهام راهب
  سمت: عضو هیئت مدیره
  نام و نام خانوادگی: الهام راهب
  اطلاعات تماس: 02188674081
  پست الکترونیک:
  info@irangolab.ir
 • علی رضا راهب
  سمت: عضو هیئت مدیره
  نام و نام خانوادگی: علی رضا راهب
  اطلاعات تماس: 02188674081
  پست الکترونیک:
  info@irangolab.ir
 • حمید رضا راهب
  سمت: عضو هیئت مدیره
  نام و نام خانوادگی: حمید رضا راهب
  اطلاعات تماس: 02188674081
  پست الکترونیک:
  info@irangolab.ir
 • اکبر وصالی قمصری
  سمت: عضو هیئت مدیره و مدیریت عامل
  نام و نام خانوادگی: اکبر وصالی قمصری
  اطلاعات تماس: 02188674081
  پست الکترونیک:
  info@irangolab.ir